Fabio Concato - Ti Ricordo Ancora

E ti ricordo ancora
Le braghe corte di tuo fratello e le gambe viola
Tua mamma stanca costretta a farti un po' da padre
Me la ricordo ancora tutta ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.