Public Announcement - Man Ain't Supposed to Cry

They say that a man ain't supposed to cry
But baby, your tears I'll cry
PA, let's sing

They say a man ain't supposed to cry right
Baby umm hmm
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.