R. Kelly - Definition of a Hotti

Ah yeah
The definition of a hotti
R. Kelly is born into the 90's
You know what I'm saying
With the new shebang swing
The definition of a hotti
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.