Fabio Concato - E' Festa

Tu dove sarai, in questo istante mentre canto cosa fai?
Stai preparandoti un caffè con gli occhi chiusi
Sarà la primavera e non ti svegli mai
Inve...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.