Anna Oxa - Senza Di Me (What About Me)

Sarebbe facile guardarsi
Appena e scivolare via
Ma la mano mia cade nella tua
E col fatto che si resta amici

Com'è giusto che sia
Scarto l'ide...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.