Uncle Tupelo - Steal the Crumbs

Sidetracked down the middle
Never saw it coming, what a surprise
It's been a wonder
Electricity tells a story

It's a sound getting near as fear ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.