Uncle Tupelo - Give Back the Key to My Heart

Take my picture off the wall
It don't matter to me at all
Said I was headed for a fall
But you wanted me to crawl

Give back my TV
It don't mean...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.