Lyrics Born - Hott People

For all the late night peoples out there
"Rock rock y'all.."
"Rock rock y'all.."
"Rock y'all.."
"Rock y'all.."
".. and let's do it!"

You...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.