Bobby Goldsboro - A Butterfly for Bucky

Buck was born on a beautiful morning
And I felt very proud
Lets just say its not every day
That you see me cry out loud

Hair like sunshine, a sm...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.