Rihanna - Music off the sun

Oh, oh, oh, oh, oh oh
Oh, oh, oh, oh yeah

Listen closely hear the music playing
Let it take you to places far away
And relax your senses just do what...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.