D12 - Steve Berman

Hey!
Hey Em what's up?
Steve Berman what's goin' on man?
How you doin'? Good to see you again what's up?
Em could you come here and have a seat pl...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.