Eminem - Git Up

10, 9, 8, 7, 6, 5 ,4, 3, 2, 1
Ready or not here we come, here comes trouble in the club
11,12,13, pistols big as M 16's
How the fuck we sneak in with ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.