X-Treme - Shake Your Booty

Everybody, get on the floor, let's dance!
Don't fight your feelings, give yourself a chance!

Shake shake shake, shake shake shake,
Shake your boo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.