X-Treme - That's the Way (I Like It)

Oh, that's the way, uh-huh uh-huh,
I like it, uh-huh, uh-huh.
That's the way, uh-huh uh-huh,
I like it, uh-huh, uh-huh.
That's the way, uh-huh uh-...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.