2pac - Teardrops and Closed Caskets

(Ha, hahaha) Hehe, word
It's like all we got left - teardrops and closed caskets
(Throw it up fool, hey nigga, haha)
Tell me how you feel homey
(Y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.