Green Day - Hitchin' A Ride

Hey mister, where you headed?
Are you in a hurry?
I need a lift to happy hour say oh no
Do you brake for distilled spirits?
I need a break as w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.