Brownstone - Fruit of Life

Taste the fruit of life
Don't stop yourself to wonder why
(Oh) fruit of life
Taste the fruit of life
Don't stop yourself to wonder why
(Oh) ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.