Brownstone - Pass the Lovin'

Ya know what I want
Come here
Nah, closer
Check it

[Chorus]
Pass some lovin' baby
You're lookin' rather tasty
I never take a small bite...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.