Sway & King Tech - The Anthem

[King Tech]
One two, one two
We dedicate this one to the hip-hop culture why'all
Brought to you by the WOOOORRRLLLD FAMOUS Wake-Up Show!

[RZA]
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.