Mr. Scruff - Shanty Town

The whale song, but where's it coming from?
HAHAHAHAH
OOHH well my lad you've come aboard then!
You look as if you wanted a breath of sea air!
I w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.