Al Kooper - This Diamond Ring

Brass-Kooper-Levine

Who wants to buy this diamond ring ?
She took it off her finger now
It doesn't mean a thing

This diamond ring doesn't shin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.