Grace Slick - Fast Buck Freddie

He said, "Hold a dollar bill up to the mirror
And I'll show you something funny
It's only a fast buck, but
It's so hard to make that kind of money"...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.