Mr. Serv-On - I Luv It

Smokin that Cali thang.
Huh, nigga little fucked up in this bitch.
I'm uh, trying to see what's happenin with these hoes.
I got my girl Pinky and lil'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.