Mr. Serv-On - I Hate the Way I Live

I got money, I got fame, I got houses, cars, stupid shit
Thought everything would be alright
Thought I'd do something for my moms
I'm telling you, I l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.