50 cent - Gatman and Robbin

Gee wilikers Gatman they got me surrounded

I'm on my way

I got a gat, man, if there's a problem I'ma solve it
A nigga movin' around with a big-...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.