Beanie Sigel - Crew Love

Yeah, check it
Yo yeah I smoke weed now I don't give a fuck
And I also tote guns in case my dram pop up
It's crew love I spit two at every few thug...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.