Patti Cohenour - Climb Ev'ry Mountain

Climb every mountain
Search high and low
Follow every by way
Every path you know

Climb every mountain
Ford every stream
Follow every rainbow
Till you...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.