Jodeci - Bring on Da' Funk

Stick em' uh uh uh uh uh, yeah

I beeped you, baby ya have to clear me from the dance floor
Trying to look in my window, but you just couldn't see ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.