Brownstone - Don't Ask My Neighbor

You're wondering if
I care about you
Is there some cause
That I should doubt you

Oh, I can see, boy
That you don't know me very well
Uh uh, yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.