Junior M.A.F.I.A. - Crazaay

Intro: [News Report]
Statistics have shown that youth violence is at record high today in America
due to excessive use of drugs and alcohol-
MAAAN!...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.