Junior M.A.F.I.A. - Player's Anthem

Niggas uh, bitches ha uh

(Niggas) Grab your dick if you love hip-hop
(Bitches) Rub your titties if you love Big Poppa
Gotcha, open off the words I sa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.