Brownstone - Don't Play Me Wrong

[Chorus]
Baby don't play me wrong
Just because I turn you on
Do me right or I'll be gone
Baby don't play me wrong

I'm looking for the right kin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.