Yves Montand - Actualités

Le soleil luit
Sur la ville et sur les champs
Tout là-bas un paysan
Suit sa charrue en chantant
Deux messieurs bien
Parlant de chasse et de chiens
Dan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.