Paul Kantner - Harp Tree Lament

What would it gain me
If I was to go?
Like Jacob of old
To the well of the world

To wax halls where candles
Burn on through the day
To light you a pa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.