Brownstone - Let's Get It Started

Brownstone, back again? What?
Dark Child for life, FJ, oh
Check it out

Let's get it started
All I wanna do is have a party
Let's not waste no t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.