Barbara Cook - This Nearly Was Mine

One dream in my heart,
One love to be livin' for,
One love to be livin' for
This nearly was mine.

One man for my dream,
One partner in paradise...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.