Barbara Cook - It's a Grand Night for Singing

It's a grand night for singing,
The moon is flying high,
And somewhere a bird
Who is bound he'll be heard
Is throwing his heart at the sky!
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.