Eminem - I love you more

[Intro]
You still love me?
Take this. [2 guns cock]
You ready? 1.. 2.. 3! [2 shots]

[Chorus]
The more you, put me through,
The more it makes ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.