Bobby Goldsboro - The Straight Life

Sometimes I imagine myself as a drifter,
Seeker of fortunes, connoisseur of great wines
Dashing through meadows of yellow and green,
Trying to cat...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.