Bobby Goldsboro - Blue Autumn

Blue autumn,
Falling leaves of red and gold,
Pretty colors, I am told,
But I see only shades of blue,
Because I'm losing you

Blue autumn,
Ther...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.