Bobby Goldsboro - Broomstick Cowboy

Dream on, little broomstick cowboy,
Of rocket ships and Mars
Of sunny days,
And Willie Mays,
And chocolate candy bars

Dream on, little broomsti...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.