Bobby Goldsboro - If You've Got a Heart

I'd like to know if you can cry
I'd like to see a tear in your eye

I'm tired of you tearing me apart
I'd like to know if you've got a heart

Tr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.