Bobby Goldsboro - It Breaks My Heart

It Breaks My Heart
Bobby Goldsboro

We had a love, a kind of love that was so rare
And every day you?d find some way to show me you cared
And in the d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.