Bobby Goldsboro - Voodoo Woman

You make a rose afraid to grow
You make a wind forget to blow
You make the sun up in the sky forget to shine,
And you are driving me out of my mind...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.