Bobby Goldsboro - Whenever He Holds You

Take your little heart
Tear it all apart
Make the teardrops fall
From your eyes
And you'll know how I feel
When he holds you
Whenever he holds...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.