Roy Buchanan - When a Guitar Plays the Blues

You know, you get the strangest feelin'
Yeah, when a guitar plays the blues
You know, you get the strangest little feelin'
Yeah, when a guitar plays t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.