Roy Buchanan - 25 Miles

Hey hey uh huh huh huh huh oh
Uh huh huh huh huh huh yeah
It's twenty five miles from home
Girl, my feet are hurting mighty bad
Now I've been ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.