Uncle Tupelo - Whiskey Bottle

Persuaded, paraded, inebriated, and down
Still aware of everything life carries on without
'Cause there's one too many faces with dollar sign smiles...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.