Jim Croce - Walkin' Back to Georgia

Mmm, mmm
Walkin' back to Georgia
And I hope she will take me back.
Nothin' in my pockets,
And all I own is on my back.
But she's the girl who s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.