Kevon Edmonds - A Girl Like You

Every night before I sleep
I thank the Lord for givin' me anther day
So I can be with you
'Cause I ain't never seen a face
So beautiful in every way
I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.